NSI verkoopvoorwaarden

1) Toepasselijkheid: Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, opdrachten en leveringen door NSI, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, behoudens een afwijking die uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen in de bijzondere voorwaarden, die worden opgenomen in een offerte of overeenkomst. Indien er een tegenstrijdigheid zou bestaan tussen de algemene verkoopsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden in de offerte of overeenkomst, hebben de uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden voorrang. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt door de koper/opdrachtgever aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst, die tot stand komt op datum van ontvangst van de orderbevestiging, of de aanvaarding van een levering gedaan door NSI.

2) Offertes: Alle offertes van NSI zijn steeds vrijblijvend en blijven slechts gelden gedurende een beperkte periode van 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf de offertedatum, en dit zelfs zonder expliciete vermelding van deze optieperiode.

3) Leveringstermijnen en leveringsvoorwaarden: De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding. Deze leveringstermijnen zijn niet bindend en kunnen bij een vertraging geen grond tot enige vordering of schadevergoeding opleveren. De leveringen gebeuren AF FABRIEK, op de zetel van de vennootschap van NSI en reizen op risico van de koper/opdrachtgever, zelfs indien het transport toch door NSI zelf of voor rekening van NSI zou worden uitgevoerd. Het transport vindt, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk afwijkend akkoord, steeds plaats op kosten van de koper/opdrachtgever.

 

4) De prijzen: Alle aanbiedingen, tarieven en prijslijsten zijn indicatief, behoudens andersluidend schriftelijk beding van NSI. De prijzen in deze aanbiedingen, tarieven en/of prijslijsten zijn steeds gebaseerd op de toepasselijke waarden van de lonen, brandstoffen, materialen, grondstoffen en diensten op het ogenblik van het opmaken van deze documenten. Indien de waarden van de lonen, brandstoffen, materialen, grondstoffen en diensten wijzigingen ondergaan, behoudt NSI zich het recht voor om haar prijzen op evenredige wijze aan te passen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 

5) De door NSI geleverde goederen en materialen blijven eigendom van NSI tot de volledige betaling van de aannemingssom/koopprijs in hoofdsom en accessoria. NSI heeft het recht om van de koper/opdrachtgever zekerheid te eisen ten aanzien van de nakoming van zijn/haar verplichtingen. De uitoefening van dit recht impliceert evenwel in geen geval een afstand van het eigendomsvoorbehoud van NSI. Indien de koper/opdrachtgever in gebreke blijft de gevraagde garanties te geven, heeft NSI het recht haar prestaties op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig te beëindigen lastens de koper/opdrachtgever en de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper/opdrachtgever.

 

6) Aansprakelijkheid: NSI kan bij de uitvoering van een overeenkomst tot levering van diensten en de verkoop van goederen, hetgeen een middelenverbintenis uitmaakt, slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover wordt bewezen dat een zware fout of nalatigheid werd begaan, of in geval van opzet. Het is aan de koper/opdrachtgever om de zware fout of nalatigheid aan te tonen. De aansprakelijkheid van NSI is alleszins beperkt tot het herstellen van voorzienbare en rechtstreekse schade die geleden wordt, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade, waaronder zij het niet-limitatief, gederfde inkomsten en winsten, supplementaire kosten enz. In ieder geval is de aansprakelijkheid van NSI voor de schade ten gevolge van zware en toerekenbare fouten bij de uitvoering van haar opdracht beperkt tot de aankoopsom, betaald door de koper/opdrachtgever.

 

7) Overmacht of toeval: In geval van overmacht of toeval bevrijdt NSI zich van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de koper/opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van NSI  en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen. In geval van gedeeltelijke levering of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst blijft de koper/opdrachtgever gehouden tot betaling van het uitgevoerde/geleverde, zonder dat de koper/opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Betaling:  Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen 30 (dertig) dagen na factuurdatum betaalbaar. De plaats van betaling is op de zetel van NSI. Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR, zij het evenwel onder voorbehoud van het recht van NSI om een hogere schadevergoeding te vorderen, rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade. Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden.

 

In de mate dat de koper/opdrachtgever de betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft NSI het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen, en dit inzake de lopende overeenkomst, alsook alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen. Tevens houdt NSI zich het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden. Dit alles onder voorbehoud van het vorderen van een schadevergoeding.

 

9) Klachten en geschillen: Klachten i.v.m. de geleverde goederen, de uitgevoerde werken alsook betreffende de facturen, dienen om geldig te zijn, klaar en duidelijk te worden geformuleerd en schriftelijk te worden overgemaakt binnen de 48 uur na vaststelling ervan.

Indien een gebrek in de geleverde goederen tijdig wordt gemeld en wordt aangetoond, kan NSI naar eigen goeddunken deze goederen herstellen, vervangen, ofwel crediteren. Deze garantie vervalt wanneer de gebreken het gevolg zijn van slijtage dan wel door eigen fout of een fout van derden.

In geval van een geschil tussen partijen, verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan. Klachten kunnen alleszins nooit aanleiding geven, ook niet wanneer deze klachten tijdig werden geformuleerd, tot een opschorting van de betalingsverplichting in hoofde van de koper/opdrachtgever.

 

10) Annulatie/ wijziging / weigering: In het geval dat de koper/opdrachtgever een bestelling wijzigt of annuleert en/of een levering weigert, behoudt NSI zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden lastens de koper/opdrachtgever. In dat geval is de koper/opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale koopprijs, onder voorbehoud van het recht van NSI  om een hogere schadevergoeding te vorderen en dit rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade.

 

11) Exportcontrole / Gebruik van producten: De koper/opdrachtgever verklaart dat hij de ontvanger is van de door NSI te leveren producten. De koper/opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door NSI geleverde producten onderworpen kunnen zijn aan de export- en / of importwetten en -regelgeving van verschillende landen (en in het bijzonder de exportcontroleregels van België / Vlaanderen) en gaat ermee akkoord dat de producten/diensten niet worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met chemische, biologische, nucleaire wapens of raketten die dergelijke wapens kunnen afleveren, of ter ondersteuning van terroristische activiteiten, noch zullen de producten worden doorverkocht als gekend is of vermoed wordt dat de producten bedoeld zijn voor dergelijke doeleinden. De koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van alle wet- of regelgeving betreffende de invoer van de producten en/of diensten van/door NSI in het land van bestemming en voor de betaling van eventuele rechten daarop. De koper/opdrachtgever stemt er verder mee in om alle toepasselijke exportwetten strikt na te leven en is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergunningen voor export of wederuitvoer, indien nodig. De koper/opdrachtgever bevestigt dat hij als koper/opdrachtgever steeds kennis heeft van de oorsprong van de producten en dat alle bestellingen door de koper/opdrachtgever met kennis van zaken en op specifiek verzoek van de koper/opdrachtgever worden geplaatst. Bij de keuze en het bestellen van de producten gaat de koper/opdrachtgever ermee akkoord dat hij zijn eigen vaardigheid en beoordelingsvermogen gebruikt. De koper/opdrachtgever aanvaardt dat de door NSI verkochte producten niet zijn ontworpen voor gebruik in levensondersteunende, of nucleaire toepassingen, of andere toepassingen waarbij een gebrek aan het product kan leiden tot een persoonlijk letsel, overlijden of ernstige materiële schade. Als de koper/opdrachtgever de producten verkoopt of anderszins gebruikt voor dergelijke toepassingen, of zijn verplichtingen schendt met betrekking tot de exportbeperkingen, het productgebruik of de producten misbruikt, aanvaardt de koper/opdrachtgever hij dit volledig op eigen risico doet en verbindt de koper/opdrachtgever zich er onherroepelijk toe NSI te vrijwaren voor alle schade die voortvloeit uit dergelijke verkopen, gebruik of verkeerd gebruik, inclusief de redelijke juridische kosten en andere kosten van NSI.

 

12) Toepasselijk recht en bevoegdheid: Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van NSI  zijn bevoegd, onverminderd het recht van de NSI om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.