NSI verkoopvoorwaarden

1.    Behoudens anders overeen gekomen is NSI enkel gebonden door haar eigen bestelbon en/of order bevestiging en onderhavige voor-waarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden van de Cliënt.

2.   Elke vermelde leveringstermijn geldt ter informatieve titel. De levering van goederen vindt plaats af fabriek Bilzen (België). Vanaf dit ogenblik gaat het volledige risico van de goederen over op de Cliënt. Het vervoer ervan geschiedt altijd voor risico en op kosten van de Cliënt.

3. Inzake de levering van diensten heeft NSI slechts een middelen-verbintenis. Het is aan de Cliënt om het bewijs te leveren dat NSI bij de levering van de diensten niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd die van haar mocht worden verwacht.

4.  NSI blijft de exclusieve titularis van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door haar aan de Cliënt geleverde goederen/diensten.

5. De Cliënt is exclusief verantwoordelijk voor de nuttige verwerking /compatibiliteit van de NSI-producten met zijn eigen producten. Terzake draagt NSI geen enkele verantwoordelijkheid.

6.   Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de vennootschaps-zetel van NSI te Bilzen (België). Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, blijven zij de uitsluitende eigendom van NSI. Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002). Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten - met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand - hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002).

7.   NSI garandeert de Cliënt de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde goederen/diensten gedurende een periode van 12 maanden na de levering ervan. In geval van een door de Cliënt bewezen gebrekkige levering zal NSI naar haar goeddunken overgaan ofwel tot de herlevering van de gebrekkige goederen/diensten, ofwel tot de creditering van de corresponderende factuur. De garantieverplichting van NSI is strikt beperkt tot het voorgaande en vervalt in elk geval wanneer de gebreken veroorzaakt worden door normale slijtage en/of het eigen gedrag van de Cliënt en/of derden.

8.   Onverminderd haar recht op schadevergoeding is NSI in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de Cliënt gerechtigd, ofwel de uitvoering van de overeenkomst automatisch op te schorten, ofwel deze van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een aangetekende brief.

9.   Onderhavige transactie wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de rechtbanken van Tongeren (België) exclusief bevoegd zijn, met dien verstande dat NSI gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de Cliënt.